ความเป็นมา

โครงการการจัดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินิเธอฯ" ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

          ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน กําเนิดกิจการลูกเสือขึ้นในประเทศไทย และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ท่ีมีต่อกิจการลูกเสือไทย คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการดําเนินงานภายใต้มูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติมอบหมายให้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ ๕ ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี

          เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงดํารงตําแหน่ง บรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ด้วยความจงรักภักดีอย่างหา ที่สุดมิได้ ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อกิจการลูกเสือไทย และดา้ นการศึกษาของเยาวชนของชาติมาตลอดรัชสมัย อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมรําลึก ๑๕๐ ปีแห่งชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) บุคคลสําคัญของโลก ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อดีตองคมนตรีและเสนาดี กระทรวงธรรมการ รวมถึงเป็นผู้ร่างโครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม และกล่อมเกลาให้ เยาวชนรู้สํานึกหน้าที่ พลเมืองเพื่อรําลึกถึงคุณูปการ และเชิดชูเกียรติของชาติ 

         ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ โรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กําหนด จัดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ ๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๒. เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงดํารงตําแหน่ง บรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ
๓. เพื่อร่วมรําลึก ๑๕๐ปีแห่งชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) บุคคลสําคัญของโลก ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
๔. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่๖และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้ปฏิบัติตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือและสืบทอดกิจการลูกเสือให้ยั่งยืนต่อไป 
๕. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
๖. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรัก ความสามัคคี เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิต ในมวลหมู่สมาชิกด้วยกิจการลูกเสือ