โรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ประกอบด้วย ๑๗ โรงเรียน ดังนี้
(๑) โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
(๒) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
(๓) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
(๔) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
(๕) โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(๖) โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
(๗) โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดตรัง
(๘) โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
(๙) โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๑๐) โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
(๑๑) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ
(๑๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(๑๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(๑๔) โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
(๑๕) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
(๑๖) โรงเรียนธรรมาธิปไตย จังหวัดราชบุรี
(๑๗) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี