กำหนดการจัดงาน

กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินิเธอฯ" ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


วันจันทร์ที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.                 - ลงทะเบียนรายงานตัว รับคู่มือและของที่ระลึกงานชุมนุม
                                       - จัดการ/ตกแต่งค่ายย่อยของตนเอง
        ๑๒.๐๐ น.                 - รับประทานอาหารกลางวัน (รร.เบญจมฯจัดให้สําเร็จ)
        ๑๓.๐๐ น.                 - จัดการ/ตกแต่งค่ายย่อยของตนเอง 
                                       - ประชุม ผบ. ค่ายย่อย และหัวหน้ากิจกรรม
        ๑๖.๐๐ น.                 - พิธีเปิดค่ายย่อย
        ๑๗.๓๐ น.                 - รับประทานอาหารเย็น (รร.เบญจมฯ จัดให้สำเร็จ)
        ๑๘.๓๐ น.                 - งานเลี้ยง / อาหารประจําภาค
        ๒๐.๐๐ น.                 - พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
                                        - พิธีเปิดค่ายทางลูกเสือ
        ๒๑.๐๐ น.                 - ประชุม/ชี้แจง/นัดหมาย 

วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๐๐ น.                 - ตื่นนอน / ทำกิจธุระส่วนตัว
                                       - รับประทานอาหารเช้า(รร.เบญจมฯจัดให้สำเร็จ)
        ๐๗.๐๐ น.                - เปิดประชุมค่ายย่อย นัดหมายกิจกรรมทัศนศึกษา
        ๐๘.๐๐ น.                 - ออกเดินทางทัศนศึกษาจากค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
        ๐๘.๓๐ น.                 - ค่าย ๑ , ๒ เดินถึง ศาลหลกั เมือง และศาลสมเด็จพระเจา้ ตากสินมหาราช เข้าศึกษาโบราณสถานฝรั่งเศสภายในค่ายตากสิน
                                       - ค่าย ๓ , ๔ เดนิ ถึง อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ชมทัศนียภาพชุมชนริมน้ําจันทบูร
        ๐๙.๓๐ น.                 - ค่าย ๓ , ๔ เดินถึง ศาลหลกั เมือง และศาลสมเด็จพระเจา้ ตากสินมหาราช เข้าศึกษาโบราณสถานฝรั่งเศสภายในค่ายตากสิน
                                       - ค่าย ๑ , ๒ เดนิ ถึง อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ชมทัศนียภาพชุมชนริมน้ําจันทบูร 
        ๑๐.๓๐ น.                 - ชื่นชมธรรมชาติ และ ศึกษาเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และ รัชกาลที่ ๗ ชมอลงกรณ์เจดีย์ ปิรามิดพระนางเรือล่ม 
                                        ณ อุทยานแห่งชาติ น้ําตกพลิ้ว
        ๑๒.๐๐ น.                 - รับประทานอาหารกลางวันที่ อุทยานแหง่ ชาติน้ําตกพลิ้ว
        ๑๓.๐๐ น.                 - ออกเดินทางไปโอเอซีสซีเวิลด์
        ๑๓.๓๐ น.                 - เข้าชมการแสดงโลมา ณ โอเอซิส ซีเวิลด์
        ๑๕.๐๐ น.                 - ออกเดินทางไปเนินนางพญา ใช้เส้นทางปากน้ําแขมหนู
        ๑๖.๐๐ น.                 - ชมทัศนียภาพยามเย็น ณ จุดชมวิวเนินนางพญา อ่าวคุ้งวิมาน 
        ๑๗.๐๐น.                 - ออกเดินทางไปวัดแหลมเสด็จ 
        ๑๘.๐๐ น.                 - เข้าที่พัก ณ วัดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
                                       - ประชุม/ชี้แจง/รับประทานอาหารเย็น (รร.เบญจมฯจัดให้สำเร็จ)
        ๑๙.๐๐ น.                 - บรรยายพิเศษจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
        ๑๙.๓๐ น.                 - กิจกรรมแสดงความอาลัยและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลท่ี ๖
        ๒๑.๐๐ น.                 - พักค้างแรมที่วัดแหลมเสด็จ 

วันพุธที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๐๐ น.                 - ตื่นนอน / ทาํ กิจธุระส่วนตัว
                                       - รับประทานอาหารเช้า (รร.เบญจมฯจัดให้สําเร็จ)
                                       - เก็บสัมภาระออกเดินทาง
       ๐๗.๓๐ น.                 - ค่าย ๑ , ๒ ทัศนศึกษา เส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ท่าใหม่
                                       - ค่าย ๓ , ๔ ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
        ๐๘.๓๐ น.                 - ค่าย ๑ , ๒ ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
                                       - ค่าย ๓ , ๔ ทัศนศึกษา เส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ท่าใหม่ 
        ๐๙.๓๐ น.                 - ออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ท่าใหม่ไปยังค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี 
        ๑๐.๓๐ น.                 - กลับถึงค่ายลกู เสือจังหวัดจันทบุรี
        ๑๒.๐๐ น.                 - รับประทานอาหารกลางวัน (รร.เบญจมฯจัดให้สําเร็จ)
        ๑๓.๐๐ น.                 - ค่ายย่อยที่ ๑ และ ๒ กิจกรรมเดินทางไกล
                                       - ค่ายย่อยที่ ๓ และ ๔ กิจกรรมบุกเบิก ผจญภัย
        ๑๖.๓๐ น.                 - ประกอบอาหารเย็น (โดยประกอบเอง เจ้าภาพเตรียมวัตถุดิบให้)
        ๑๘.๐๐ น.                  - รับประทานอาหารเย็น
        ๑๙.๐๐ น.                 - กิจกรรมรอบกองไฟค่ายย่อย
        ๒๑.๐๐ น.                 -ประชุม/ชี้แจง/ และ นัดหมาย 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๐๐ น.                 - ตื่นนอน / ทาํ กิจธุระส่วนตัว / ประกอบอาหารเช้า (โดยประกอบเอง เจ้าภาพเตรียมวัตถุดิบให้) 
        ๐๗.๐๐ น.                - เปิดประชุมกอง นัดหมายกิจกรรมประจําวัน
        ๐๘.๓๐ น.                - ค่ายย่อยที่ ๑ และ ๒ กิจกรรมบุกเบิก ผจญภัย
                                      - ค่ายย่อยที่ ๓ และ ๔ กิจกรรมเดินทางไกล
        ๑๒.๐๐ น.                 - รับประทานอาหารกลางวัน
        ๑๓.๐๐ น.                 - กิจกรรมเสรี (๑๐ ฐาน)
        ๑๖.๓๐ น.                 - ประกอบอาหารและรับประทานเย็น (โดยประกอบเอง เจ้าภาพเตรียมวัตถุดิบให้)                                      
        ๑๗.๐๐ น.                - ประชุม ผบ. ค่ายย่อย และหัวหน้ากิจกรรม
        ๑๘.๓๐ น.                 - พิธีรอบกองไฟ / พิธีปิดค่าย
        ๒๑.๓๐ น.                 - ประชุม / ชี้แจง และนัดหมาย

วันศุกร์ที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๐๐ น.                 - ตื่นนอน / ทำกิจธุระส่วนตัว / รับประทานอาหาร
        ๐๗.๐๐ น.                - เก็บอุปกรณ์ / ทําความสะอาดค่าย
        ๐๘.๓๐ น.                - พิธีปิดค่ายย่อย
        ๑๐.๐๐ น.                - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ****************************************************