กิจกรรมภายในค่าย


  • กิจกรรมทักษะผจญภัย บุกเบิก
  • กิจกรรมทักษะลูกเสือเดินทางไกล
  • กิจกรรมนันทนาการ และพิธีรอบกองไฟ
  • กิจกรรมเลือกเสรี